Odpady budowlane

Polityka prywatności

Jesteś odbiorcą odpadów budowlanych?

Jesteś odbiorca odpadów budowlanych? Zostań naszym partnerem

§ 1 Informacje ogólne


1.     Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych użytkowników serwisu RYNEKODPADOW.PL (dalej „Serwis”).

2.     „Użytkownikiem” jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do korzystania z Aplikacji po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

3.     „Usługa” to produkt, usługa, treść, funkcjonalność, technologia lub funkcja, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, oferowane przez Serwis.

4.     Administratorem danych Użytkowników Aplikacji są łącznie: Joanna Sagan i Agata Pasicka, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: Leango spółka cywilna Joanna Sagan, Agata Pasicka z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pawlickiego 2b/6, 30-320 Kraków, nr NIP 6762583747, REGON: 386701255 (zwane dalej łącznie „Administratorem”). Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@rynekodpadow.pl


§ 2 Zbieranie danych osobowych użytkowników


1.     Podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, przy czym część danych może być podawana w sposób zautomatyzowany poprzez ustawienia urządzeń i narzędzi informatycznych Użytkownika, wykorzystywanych do korzystania z Serwisu. Brak podania przez Użytkownika danych może skutkować odmówieniem zawarcia umowy lub świadczenia usług, co skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

2.     Podczas procesu rejestracji w celu świadczenia Usług, Administrator zbiera następujące informacje:

·       Imię i nazwisko,

·       Adres e-mail,

·       Numer telefonu,

·       NIP.

3.     Jeśli Użytkownik nie ukończy procesu rejestracji, tj. nie dokona aktywacji konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, podane przez Użytkownika dane nie zostaną przekazane Administratorowi.

4.     Gromadzimy oraz udostępniamy informacje pochodzące z wystawianych przez Użytkownika ocen oraz opinii zgodnie z Regulaminem korzystania z serwisu internetowego RYNEKODPADOW.PL (dalej: „Regulamin”). Jest to element Usług Administratora, który ma na celu badanie satysfakcji oraz zapewnienia najlepszego poziomu komunikacji pomiędzy Użytkownikami, weryfikacji działań i zachowań niepożądanych i umożliwienia podejmowania przez Administratora w tym zakresie odpowiednich działań, zmierzających do utrzymania wysokich standardów świadczonych w ramach Serwisu Usług.

5.     W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego Administrator zbiera wszystkie informacje, które Użytkownik zdecyduje się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji.

6.     Kiedy Użytkownik używa funkcji czatu do komunikacji z innymi Użytkownikami, Administrator zbiera treść wiadomości i informacje, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem tej funkcjonalności.

7.     W zależności od ustawień prywatności urządzenia Użytkownika, jeśli zamieszcza on w Serwisie ogłoszenie dotyczące świadczonych przez niego usług, Administrator automatycznie zbiera i przetwarza informacje na temat aktualnej lokalizacji Użytkownika. Do określenia lokalizacji Administrator wykorzystuje różne technologie, w tym adres IP, GPS. Dane dotyczące lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie ogłoszeń zamieszczanych przez innych Użytkowników w danej okolicy.

8.     Dane związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług płatniczych, udostępnianych w ramach Serwisu, a świadczonych przez zewnętrznego operatora płatności, w tym dane niezbędne do weryfikacji i identyfikacji klienta instytucji obowiązanej, jaką jest operator płatności, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które Administrator zbiera w Serwisie i przekazuje operatorowi płatności.

9.     Administrator gromadzi informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej.

10.  Administrator zbiera informacje dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym informacje o stronach, z których Użytkownik trafia do Serwisu, datę i czas trwania wizyty, wyniki wyszukiwań, a także sekwencję odwiedzanych sekcji Serwisu.

11.  Administrator pozyskuje dane o Użytkownikach również od osób trzecich i ze źródeł publicznych, takich jak:

a)     informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google;

b)     Innych Użytkowników Serwisu, w zakresie korespondencji z Administratorem dotyczącej Usług świadczonych w Serwisie.


§3 Pliki Cookies


1.     Cookies pełnią różne funkcje, ułatwiają poruszanie się po Serwisie i przechowują informacje o preferencjach Użytkownika, po to by prezentować Użytkownikowi odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości usług Serwisu. Serwis używa cookies w celu:

a)     Zarządzania preferencjami Użytkownika i usprawniania funkcjonowania Serwisu. W ramach tych działań Administrator może gromadzić informacje dotyczące tego, kiedy i przez jaki czas Użytkownik odwiedza strony Serwisu, informacje o historii przeglądarki Użytkownika oraz o preferencjach językowych;

b)     Rozwijania środków bezpieczeństwa Serwisu;

c)     Analizowania dostępności Serwisu, sposobów jego wykorzystania oraz wydajności.

2.     Serwis korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:

a)     Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies przechowywany w przeglądarce urządzenia Użytkownika jest wykorzystywany zawsze, gdy Użytkownik odwiedza Serwis. Pomaga zapamiętywać ustawienia i preferencje Użytkownika, po to by podnieść jakość świadczonych Usług, np. dzięki cookies Użytkownik nie będzie zmuszony do ponownego logowania.

b)     Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w przeglądarce Użytkownika do czasu, gdy nie opuści Serwisu. Informacje, które Administrator otrzymuje dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies, pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie. 

3.     Zapisywanie cookies lub innych technologii na urządzeniu Użytkownika umożliwia dostawcy usług analitycznych w celu lepszego zrozumienia zachowań (potrzeb) Użytkowników. W tym celu Serwis współpracuje z Google Analytics. Więcej informacji o tym jak Google wykorzystują dane Użytkownika, można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/

4.     Użytkownik może zablokować pliki coockies, co może skutkować ograniczeniem dostępu do wszystkich lub niektórych świadczonych przez Serwis Usług, np. Użytkownik nie będzie mógł zapisać indywidualnych ustawień, takich jak dane potrzebne do zalogowania.

 

§4 Przetwarzanie danych osobowych


1.     Administrator przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, w jakim są przetwarzane.

2.     Serwis będzie wykorzystywać dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem i niezbędne w obszarze:

a)     Zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem – na czas obowiązywania umowy, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawna przetwarzania danych np. koniecznością dochodzenia roszczeń z umowy lub prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

b)     Marketingu bezpośredniego – na czas trwania umowy lub korzystania z Serwisu, a na podstawie odrębnej zgody Użytkownika.

c)     Wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, wynikających z przepisów zobowiązujących Administratora do prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej oraz rozliczeń z tytułu należności podatkowych i publicznoprawnych, z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych na rzecz Użytkowników, czy też w celu zapewnienia Użytkownikom Serwisu możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Serwisu, przez czas każdorazowo wynikający z konkretnego przepisu prawnego, jak np. obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji na cele podatkowe.

d)     Ustalania i dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – na czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia tych roszczeń, a także ich egzekwowania, w szczególności wynikający z przepisów o ich przedawnieniu, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

e)     W celach analitycznych, badawczych i rozwojowych, sporządzania zestawień, statystyk, prowadzenia badań, ankiet porównawczych, na potrzeby wewnętrzne Administratora, np. w zakresie doskonalenia Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług - na czas trwania korzystania z Serwisu, zaś w przypadku danych zanonimizowanych na czas nieoznaczony.

3.     Jeśli Użytkownik zaloguje się za pomocą adresu e-mail, Administrator wykorzysta imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu zidentyfikowania Użytkownika i zapewnienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu.

4.     Udostępnione przez Użytkownika dane są używane również do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem Serwisu.

5.     Informacja o lokalizacji Użytkownika jest wykorzystywana celem profilowania ogłoszeń pod kątem lokalizacji.

6.     Administrator wykorzystuje dane o aktywności Użytkownika do określania jak długo i w jaki sposób Użytkownik porusza się po Serwisie, w celu poznania zainteresowań Użytkownika i poprawy oferowanych Usług.

7.     Administrator wykorzystuje dane kontaktowe oraz informacje o prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej w celu promocji Usług i zachęcenia Użytkownika do nawiązania lub rozwinięcia współpracy z Administratorem (Kontakty B2B).

8.     Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowania.


§5 Udostępnianie danych osobowych


1.     W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot przechowujący dane cyfrowe). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa Użytkownika.

2.     W celu realizacji usług płatniczych udostępnianych w ramach Serwisu Administrator przekazuje dane Użytkownika do operatora płatności. Przesyłane w ten sposób dane obejmują wszelkie dane konieczne do przeprocesowania płatności oraz weryfikacji i identyfikacji klienta instytucji obowiązanej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Operator Płatności staje się odrębnym administratorem tych danych osobowych.

3.     Administrator może ujawnić dane osobowe Użytkownika organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

4.     Jeśli Użytkownik korzysta z Usług Serwisu i decyduje się zamieścić ogłoszenie dotyczące świadczonych przez siebie usług za pośrednictwem Serwisu, zgadza się na ujawnienie pewnych danych osobowych dla pozostałych Użytkowników Serwisu. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres email, lokalizację, numer NIP i numer kontaktowy.

5.     W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta z Usług Serwisu umożliwiających porozumiewanie się z innymi Użytkownikami, Serwis udostępnia dane Użytkownika w zakresie związanym z taką Usługą.

6.     Serwis może udostępnić zanonimizowane dane Użytkownika jednostkom badawczym w celach prowadzenia i publikowania badań naukowych.

7.     Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.     Serwis nie planuje przekazywania danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9.     Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA, stąd obowiązuje również Polityka Prywatności Google.
§6 Przechowywanie danych osobowych


1.     Gromadzone przez Administratora dane dotyczące Użytkownika będą przechowywane i przetwarzane zarówno w siedzibie Administratora, jak i poza nią, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia Użytkownikom Serwisu jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych.

2.     Serwis przechowuje dane Użytkownika tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i są przetwarzane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych. Jeśli na koncie Użytkownika nie było żadnej aktywności przez okres dłuższy niż 24 miesiące, Administrator usunie Konto Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym wszystkie dane osobowe przechowywane na koncie Użytkownika, co oznacza, że Użytkownik nie będzie już mógł uzyskać dostępu do konta i z niego korzystać.

3.     Dane osobowe związane z kontem Użytkownika w Serwisie są przechowywane przez czas istnienia konta w Serwisie dla celów realizacji Usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.

4.     Po zamknięciu konta Użytkownika, Administrator może przechowywać dane osobowe Użytkownika w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

5.     Dane osobowe związane z technologią plików cookies są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.     Wszystkie informacje, które Serwis otrzymuje na temat Użytkownika, są przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Zostały wdrożone także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych Użytkownika.


§7 Prawa Użytkownika

1.     Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w szczególności, każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 

a)     dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

b)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c)     wniesienia skargi do organu nadzorczego.


§8 Postanowienia końcowe

1.     Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności poprzez opublikowanie zmian w tekście Polityki Prywatności lub opublikowanie nowego jej tekstu na stronie https://rynekodpadow.pl/. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 7 (siedmiu) dni od ich opublikowania w sposób wskazany powyżej. Każdy Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany o zmianach drogą mailową.

2.     Administrator zastrzega, że w ramach Serwisu mogą zostać umieszczone linki (odnośniki) kierujące bezpośrednio na inne strony internetowe, które nie są zarządzane przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików Cookies przez takie inne strony internetowe.