Odpady budowlane

Regulamin

Jesteś odbiorcą odpadów budowlanych?

Jesteś odbiorca odpadów budowlanych? Zostań naszym partnerem

Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:


Regulamin - niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu.

Administrator - Joanna Sagan i Agata Pasicka, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: Leango spółka cywilna Joanna Sagan, Agata Pasicka z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pawlickiego 2b/6, 30-320 Kraków, nr NIP 6762583747, REGON: 386701255, będące łącznie właścicielami oraz administratorami Serwisu.

Serwis – serwis internetowy RYNEKODPADOW.PL dedykowany branży odpadowej i budowlanej, dostępny pod adresem: https://rynekodpadow.pl/ oraz https://wastemanager.pl/ , umożliwiający korzystanie z Usług Użytkownikom po zarejestrowaniu, a także, przy ograniczeniu dostępnych funkcjonalności, bez wymogu rejestracji.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do korzystania z Serwisu po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługi – produkt, usługa, treść, funkcjonalność, technologia lub funkcja, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, oferowane przez Serwis.

Użytkownik niezarejestrowany – Użytkownik, który ze względu na brak rejestracji posiada ograniczony dostęp do funkcjonalności Serwisu.

Użytkownik z uprawnieniami konsumenta – Użytkownik będący konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto – zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie, którymi Użytkownik samodzielnie zarządza.

Konto WASTE manager – rodzaj Konta Użytkownika, którego podstawowa działalność nie jest związana z gospodarowaniem odpadami (obrotem odpadami, ich recyklingiem i utylizacją). 

Konto WASTE manager expert – rodzaj Konta Użytkownika przejmującego odpady, którego podstawowa działalność jest związana z gospodarowaniem odpadami (obrotem odpadami, ich recyklingiem i utylizacją).

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Polityka Prywatności - Polityka Prywatności Serwisu, uwzględniająca przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dostępna pod adresem internetowym https://rynekodpadow.pl//privacy

Ogłoszenie – informacja o odpadach zamieszana przez Użytkowników lub Administratora w module Rynek Odpadów, która nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08 z późn. zm.).

Oferta – informacja handlowa wysyłana przez Użytkownika w odpowiedzi na Ogłoszenie Użytkownika Serwisu, która nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08 z późn. zm.), skierowana do Użytkownika zamieszczającego Ogłoszenie.

Rzeczywisty kosz zagospodarowania odpadów – faktycznie poniesione ostateczne koszty zagospodarowania odpadów, uwzględniające w szczególności lecz nie wyłącznie charakterystykę danej frakcji odpadów (morfologię), ewentualne wtrącenia lub zanieczyszczenia innymi frakcjami odpadów, ilość odpadów, sposób i metodę ich załadunku, transportu i rozładunku. 

Ogólnodostępne informacje dotyczące przyjęcia odpadów – warunki przyjęcia odpadów (w tym cenniki), zamieszczane na ogólnodostępnych stronach internetowych podmiotów przyjmujących odpady.

Ogólnodostępne informacje dotyczące kontenerowego wywozu odpadów – warunki przyjęcia odpadów (w tym cenniki), zamieszczane na ogólnodostępnych stronach internetowych podmiotów świadczących usługi kontenerowego wywozu odpadów.

Rynek odpadów – moduł Serwisu, zawierający ogłoszenia Użytkowników o posiadanych odpadach do odbioru.

Wyszukaj odbiorcę odpadów – moduł Serwisu umożliwiający przeszukiwanie Bazy odbiorców odpadów, będącej zasobem Serwisu.

Bazy odbiorców odpadów – baza Użytkowników, która zdeklarowała możliwość przyjęcia odpadów oraz baza odbiorców odpadów zebrana przez Administratora w drodze przeglądu ogólnodostępnych danych, w tym Ogólnodostępnych informacji dotyczących przyjęcia odpadów.

Usługi kontenerowe – moduł Serwisu, zawierający informacje o usługach kontenerowego wywozu odpadów.

BDO - baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, prowadzona w systemie teleinformatycznym, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm., zwana dalej „ustawą o odpadach”), dostępna pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/.


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

2. Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.

3. Treści publikowane w Serwisie, w szczególności materiały tekstowe i graficzne, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej Administratora, Użytkowników lub osób trzecich. Zabrania się wykorzystywania tych treści w innym celu niż korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem, bez wyraźnej zgody wskazanych powyżej uprawnionych.

4. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie rejestracji oraz w trakcie korzystania z Serwisu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku zmiany danych, Użytkownik winien zaktualizować swoje dane w Serwisie.

5.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę oraz charakter prawny informacji zamieszczanych w Serwisie, w tym w szczególności za wysokość cen za przyjęcie odpadów podanych w Serwisie oraz ich ewentualną rozbieżność w stosunku do cen przyjęcia odpadów u danego odbiorcy odpadów, a także w stosunku do Rzeczywistego kosztu zagospodarowania odpadów. Administrator zastrzega, że ceny i sumy podane w Serwisie mają charakter poglądowy i szacunkowy, przy uwzględnieniu staranności Administratora w gromadzeniu danych.

6. Administrator zastrzega, że w żadnym przypadku, w ramach Serwisu, wszystkich jego funkcjonalności i Usług, nie świadczy usługi polegającej na pośrednictwie w obrocie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29 z późń. zm.).

7. Administrator zastrzega, że w żadnym przypadku, w ramach Serwisu, wszystkich jego funkcjonalności i Usług, nie obejmuje odpadów posiadanych lub wytworzonych przez Użytkowników lub Użytkowników niezarejestrowanych, fizycznie w posiadanie w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29 z późń. zm.).

8. Administrator zastrzega, że w żadnym przypadku, w ramach Serwisu, wszystkich jego funkcjonalności i Usług, nie przejmuje odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29 z późń. zm.), które były lub są przedmiotem Ogłoszenia/Oferty w Serwisie.

9. Administrator zastrzega, że w żadnym przypadku, w ramach Serwisu, wszystkich jego funkcjonalności i Usług, nie gromadzi żadnych danych i nie posiada wiedzy w przedmiocie faktycznej realizacji zagospodarowania odpadów przez Użytkowników, w szczególności w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy w przedmiocie gospodarowania odpadami pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami Serwisu, jej warunków i ewentualnego wykonania.

10. Administrator zastrzega, że w żadnym przypadku, w ramach Serwisu, wszystkich jego funkcjonalności i Usług, nie kojarzy Użytkowników w celu zawarcia pomiędzy nimi umowy w przedmiocie gospodarowania odpadami. Użytkownicy w celu zawarcia takiej umowy są zobowiązani do porozumienia się ze sobą w własnym zakresie i ustalenia ostatecznych warunków takiej umowy. Informacje przedstawione przez Administratora Użytkownikom nie są wystarczające do realizacji zagospodarowania odpadów wyłącznie w oparciu o funkcjonalności i Usługi w ramach Serwisu.  


§ 2 Konta Użytkowników


1. Użytkownik może podczas rejestracji w Serwisie wybrać jedno z następujących Kont Użytkownika: 

a. Konto WASTE manager: Przekazujący i/lub przejmujący odpady (podstawowa działalność niezwiązana z obrotem odpadami), w tym: Podmiot zarejestrowany w BDO; Podmiot zwolniony z obowiązku ewidencji odpadów; Osoba fizyczna, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami.

 b. KontoWASTE manager expert: Przejmujący odpady (obrót odpadami, utylizacja odpadów, recykling opdpadów), w tym świadczący usługi kontenerowego wywozu odpadów. 

2. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania danych wskazanych w § 5 pkt 2. Regulaminu oraz zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Powyższa zasada nie dotyczy przypadków, gdy Użytkownik wykorzystuje różne Konta w zakresie prowadzonej przez niego zróżnicowanej działalności gospodarczej, która wymaga funkcjonalności odrębnych Kont.

4. Zakazuje się tworzenia odrębnych Kont Użytkowników w ramach działań będących praktyką nieuczciwej konkurencji. 


 

§ 3 Baza ogólnodostępnych ofert przyjęcia odpadów


1. Administrator Serwisu zbiera, przetwarza i udostępnia Ogólnodostępne informacje dotyczące przyjęcia odpadów. Udostępniane dane obejmują (w zależności od ich dostępności): nazwę przedsiębiorstwa, adres, stronę internetową, dane kontaktowe (email, telefon), NIP, nr BDO, godziny otwarcia, ofertę cenową, decyzje na zbieranie/przetwarzanie odpadów, oraz inne ogólnodostępne informacje i dokumenty.

2. Zbierane dane, o których mowa w § 3 pkt. 1 Regulaminu nie mają charakteru danych osobowych.

3. Administrator dołoży starań, aby zebrane dane (§ 3 pkt 1 Regulaminu) były rzetelne i aktualne, niemniej jednak Administrator zastrzega, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak ich poprawności, kompletności i aktualności. W przypadku gdy Użytkownik jest konsumentem, zastosowanie ma § 8 Reklamacje.

4. Podmioty, których dane udostępniono w Serwisie, mogą wnieść o ich usunięcie w drodze informacji mailowej, przesłanej na adres biuro@rynekodpadow.pl

5. Podmiot, którego dane udostępniono, nie ponosi żadnych kosztów ani innych zobowiązań z tytułu promowania w Serwisie świadczonych przez niego usług.§ 4 Zakres usług świadczonych przez Administratora


1. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu uzależnione są od Konta Użytkownika określonego podczas rejestracji.

2. Każdy z Użytkowników samodzielnie zarządza swoim Kontem, przy czym Administrator ma możliwość wglądu i ingerencji w Konto Użytkownika:

a. w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu, w tym w szczególności zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym,

b. w celu zamieszczenia cennika, który Użytkownik przesłał Administratorowi za pomocą Serwisu,

3. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zostały przedstawione w tabeli 1. 


Tabela 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu

4. Usługi świadczone w ramach zapytań ofertowych kierowanych bezpośrednio do Administratora nie stanowią elementu Regulaminu i będą wymagały odrębnej umowy. 


§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy


1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą zarejestrowania Użytkownika w Serwisie.

2. Rejestracji może dokonać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

a.     podała następujące dane w trakcie procedury rejestracji Użytkownika:

  •  imię i nazwisko,
  • e-mail,
  • hasło,
  • nr telefonu (pole niewymagane)
  • dane działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych ),

b.    posiada aktywne konto w ministerialnym systemie BDO (nie dotyczy osób fizycznych, jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, podmiotów zwolnionych z obowiązku ewidencji odpadów),

c.     zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz Politykę Prywatności Serwisu.

3.   Wszelkie dane oraz informacje wprowadzone przez Użytkownika podczas rejestracji, muszą być zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.

4.  Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik z uprawnieniami konsumenta wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu 14 (czternastu) dni, liczonych od zawarcia Umowy, na odstąpienie od Umowy, zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik z uprawnieniami konsumenta przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia Usług na warunkach wskazanych w § 5 pkt 6 Regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

6.   Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, przy czym:

Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie usuwając konto z Serwisu.

- Administrator może rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, oraz, w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku, gdy pomimo zablokowania dostępu do Serwisu i jego następczego odblokowania Użytkownik ponownie dopuszcza się któregokolwiek z naruszeń, o których mowa w 7 Regulaminu.

- Wypowiedzenie Umowy przez Administratora następuje w formie dokumentowej, tj. przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e-mail Użytkownika, podany podczas rejestracji.

7. Administrator może czasowo zablokować dostęp do Serwisu w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

a.     narusza postanowienia Regulaminu,

b.    podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,

c.     dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,

d.    działa na szkodę Administratora,

e.     dostarcza treści o charakterze bezprawnym,

f.     podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji,

g.    posługuje się nieprawdziwymi danymi podczas korzystania z Serwisu.

8.  W powyższych przypadkach, odblokowanie dostępu do Serwisu nastąpi w wyniku indywidualnych uzgodnień z Administratorem.


§ 6 System punktowy


1. Korzystnie z wybranych funkcjonalności Serwisu rozliczane jest w oparciu o wewnętrzny system punktowy.

2. W systemie punkowym rozliczane są następujące zasoby Serwisu:

- odsłanianie danych teleadresowych podmiotów znajdujących się w module Wyszukaj odbiorcę odpadów (Podgląd oferty) (1 pkt)

- dostęp do decyzji na zbieranie/przetwarzanie odpadów oraz innych decyzji administracyjnych uprawniających do zagospodarowania odpadów (1 pkt)

3.  System punktowy dostępny jest dla Użytkowników konta:

- WASTE manager.

4. Każdy nowy Użytkownik konta WASTE manager z chwilą rejestracji, dostaje 20 pkt, które może wykorzystać na podgląd ofert.

5. Zakupu kolejnych punktów Użytkownik może dokonać za pośrednictwem swojego konta WASTE manager. Cena za 1 pkt = 1 zł netto.

6. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje fakturę VAT w formie elektronicznej.

7. Użytkownik ma możliwość udostępnienia swoich punktów innemu Użytkownikowi Serwisu.

8. Zakup punktów możliwy jest również bezpośrednio u Administratora.

9. W przypadku rozwiązania Umowy, Administrator nie dokonuje zwrotu na rzecz Użytkownika niewykorzystanych punktów w systemie punktowym Serwisu. 


§ 7 Płatności


1. Administrator pobiera opłaty od Użytkowników konta WASTE manager w momencie zakupu punktów zgodnie z § 6 pkt 5 Regulaminu.

2. Administrator pobiera punkty od Użytkowania w chwili skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności, o których mowa w § 6 pkt.2.

3. Pozostałe funkcjonalności Serwisu są bezpłatne.

§ 8 Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje powinny być składane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@rynekodpadow.pl.

2.  W treści prawidłowo złożonej reklamacji powinny znaleźć się:

a.    adres e-mail Użytkownika,

b.    dokładny opis przedmiotu reklamacji,

c.    treść żądania Użytkownika (sposób oczekiwanego rozpatrzenia reklamacji przez Administratora) .

3.  Informacja o sposobie oraz terminie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji przez Administratora. W przypadku gdy treść reklamacji nie odpowiada § 8 pkt 2 Regulaminu, Administrator wzywa Użytkownika do uzupełnienia braków reklamacji niezwłocznie, tj. w czasie 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. W przypadku uchybienia terminu na uzupełnienie braków reklamacji, Administrator pozostawia reklamację bez dalszego biegu. § 9 Obowiązki Użytkownika


1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym momencie korzystania z Serwisu, w tym w treści publikowanych ogłoszeń, informacji zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Użytkownik konta WASTE manager expert zobowiązany jest do szczegółowego wypełniania informacji o świadczonych usługach. Użytkownik konta WASTE manager expert ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych przez siebie ogłoszeń, w tym za aktualność danych w nich zawartych.

3 Użytkownik konta WASTE manager expert zobowiązany jest do wyłączenia widoczności swojego cennika na czas przerwy w świadczeniu usług.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i wyłącznie w celu skorzystania z Usługi. Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w tym uznawanych powszechnie za wulgarne lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania danych logowania do Serwisu osobom trzecim. 

6. Wszelkie naruszenia Regulaminu, w tym niezgodność treści publikowanych przez Użytkowników ze stanem faktycznym lub prawnym, Użytkownik może zgłaszać Administratorowi w formie wiadomości e-mail na adres biuro@rynekodpadow.pl.


§ 10 Obowiązki Administratora


1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi w nim udostępniane działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niewystarczającą przepustowością łącza, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

2. Serwis jest dostępny dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego działania Serwisu.

4.  Administrator prowadzi weryfikację treści zamieszczanych w Serwisie w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, mających charakter bezprawny, w tym uznawanych powszechnie za wulgarne lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.


§ 11 Dane osobowe


1.   Za administrowanie danymi osobowymi Użytkowników odpowiada Administrator.

2.  Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników określone są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem internetowym https://rynekodpadow.pl/privacy.

3.   Podany prze Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Administratora do kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych ze świadczoną usługą, w tym przesyłania ankiet dotyczących Usług.

4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, o których mowa powyżej oraz na przetwarzanie w tych celach informacji podanych podczas rejestracji w Serwisie, a w szczególności adresu e-mail.§ 12 Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania pod adresem internetowym https://rynekodpadow.pl/.

2.  W sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Administratorowi.

4. Zasady działania Serwisu i związane z nim funkcjonalności stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora.

5. Zmiany Regulaminu będą wprowadzane poprzez ich opublikowanie pod adresem internetowym https://rynekodpadow.pl/regulamin/ i będą wchodziły w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.

6.  Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi w wiadomości e-mail.
Załącznik nr 1: INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA ZAWIERAJĄCEGO UMOWĘ JAKO KONSUMENT ORAZ UŻYTKOWNIKA Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA (podstawa prawna: art. 12 ust. 1 Ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku).

 

I.  Z chwilą rejestracji Konta w Serwisie zawrzecie Państwo Umowę z Joanną Sagan i Agatą Pasicką, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: Leango spółka cywilna Joanna Sagan, Agata Pasicka z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pawlickiego 2b/6, 30-320 Kraków, nr NIP 6762583747, REGON: 386701255

II.  Akceptując Regulamin wyrażacie Państwo zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wiąże się to z utratą przez Państwa uprawnienia do odstąpienia od Umowy z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usług.

III.   Sposób składania reklamacji przez Użytkownika oraz sposób ich rozpatrywania przez Administratora został uregulowany w § 8 Regulaminu.

IV.  Spory wynikłe z wykonania Umowy, zarówno jeśli chodzi o rozpatrywanie reklamacji jak i dochodzenie roszczeń, mogą być przedmiotem postępowania pojednawczego przed sądem cywilnym oraz postępowania mediacyjnego. Przysługuje Państwu również prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze sądowej.